Tag Archives: quy phạm pháp luật

Luật Quốc tế và các quy định chung

luat-quoc-te-va-cac-quy-dinh-chung-cua-phap-luat

Luật quốc tế ra đời và phát triển cùng với nhu cầu thiết lập và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Các nước khác nhau có hệ thống luật pháp khác nhau, do đó Luật quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp làm rõ những điểm […]

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2015

Trong quá trình hoạt động, các chủ thể có thẩm quyền xác định các quan hệ xã hội cần điều chỉnh bằng pháp luật, mức độ điều chỉnh, xác định trình độ phát triển của kinh tế – xã hội, nhu cầu khách quan của đời sống xã hội để đặt ra các quy định […]

Các loại văn bản quy phạm pháp luật là nguồn của luật dân sự

cac-loai-van-ban-quy-pham-phap-luat-la-nguon-cua-luat-dan-su

Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra rằng, quản lý xã hội bằng pháp luật là tốt nhất, có hiệu quả nhất. Ở nước ta, quan điểm trên được thể hiện tại Khoản 1 Điều 8 Hiến pháp 2013: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và […]

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon